بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
روانشناسی انتظار ... نظرات() 

1.     انتظار همیشه با شور ، شوق ، آرزو و امید همراه است !

2.     اگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود !

3.     انتظار محرک انسان به جلو و آینده ای بهتر است !

4.     انتظار با صبوری و شکیبایی آشنا و همدم است !

5.     انتظار و فراق است که بر زیبایی وصال آن که منتظرش هستیم می افزاید !

6.     اگر فراق و انتظار نبود وصال و رسیدن به مقصود و محبوب چندان جذاب نبود !

7.     انتظار جوهره ، استعداد و پتانسیل آدمی را آشکار می سازد !

8.     انتظار رقت قلب می آورد !

9.     انتظار قساوت ها را به رقت ها ، بی رحمی ها را به مهرورزی ها بدل نموده است !

10.   انتظار آستانه تحمل آدمی را به گونه ای چشمگیر بالا برده است !


11.   انتظار میزان اضطراب و استرس را کاهش داده است !

12.   انتظار ادبیات جهان را تحت تاثیر شگرفی قرار داده است !

13.   انتظاری سازنده است که با خود برای منتظر پویایی و تحرک آورد!

14. انتظار نباید وسیله تخدیر ، خمودی ، رکود ، ایستایی و توقف باشد !

15. انتظار ایستادن با امید است نه نشستن مایوسانه !

16. انتظار حرکت است نه توقف !

17. انتظار ایمان راسخ است نه تردید !

18. انتظار محرک است نه مخدر !

19. انتظار از سر آگاهی و بصیرت است نه جهالت و نادانی !

20. انتظار ساختن است و نه فقط سوختن !

21. انتظار به روز شدن است نه فسیل شدن !

22. انتظار آرزوهای خیالی و توهمی نیست ، امید به شدن است !

23. انتظار آرامش بخش است نه نگران کننده !

24. انتظار شهود محبوب است اما نه با چشم سر ، که با چشم دل !

25. انتظار عرفان است نه دکّان !

26. انتظار حماسه ساز است نه زهد فروشی !

27.انتظار توهم نیست ، حقیقت است !

28.انتظار ابزار تحمیق و تخدیر عوام نیست ، موجب رشد و بیداری است !

29. انتظار آستانه تحمل را برای سرزنش خار مغیلان بالا می برد

30. انتظار غروبی است که طلوعی حتمی در پی دارد !

31. انتظار خوش بینی است نه خوش خیالی !

32. انتظار آفریننده است نه تخریب کننده !

33. انتظار زندگی بخش است و نه میراندن !

34. انتظار آینده ای واقعی است نه آینده ای خیالی !

35.انتظار برخواسته از آرزویی است که آرزوهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد !

36. انتظار و امید ، خردمندانه ترین گزینه برای ادامه حیات و زندگی است !  

37. انتظار تدریجا زندگی ما را کاهش می دهد یعنی ما برای انتظار هزینه می کنیم بنابراین خردمندانه نیست که انتظار چیزی را داشته باشیم که از  اهمیت بالایی برخوردار نیست !

38. انتظار سرمایه تمام ناشدنی فرهنگ پر غنای تشیع علوی است !

39.انتظار ، شیعه را چون رگه ای از آب شیرین در سیلاب گل آلود تاریخ ظلم و ستم امیدوارانه به پیش برده است !

40. انتظار نسیم فرح بخش و مژده دهنده وصال یار دلنواز است !

سید مهدی واعظ موسوی