بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
  ... نظرات() 

 

اَللّهفمَّ نَوّر بفنفورفه کفلَّ ظفلمَةف.
بارالها، هر تاریکى و ظلمتى را به نور آن حضرت، روشن فرما.

وَ هفدَّ بفرفکنفهف کفلَّ بفدعَةف.
و هر بدعتى را با قدرتش فرو ریز.

وَ اهدفم بفعفزّهف کفلَّ ضَلالَةف.
و هر گمراهى و ضلالتى را با عزتش درهم کوب.

 

 

وَ اقصفم بفهف کفلَّ جَبّارف.
و هر قدرتمند ستمگرى را به وسیله او درهم شکن.

وَ اَحمفد بفسَیففهف کفلَّ نارف.
و آتش هر ظلمى را با تیغ انتقامتش خاموش ساز.

وَ اهلفک بفعَدلفهف جَورَ کفلّف جائر.
و با عدل او ستم هر ستمگرى را نابود کن.

وَ اَجرف حفکمَهف على کفلّف حفکمف.
و حکم و فرمانش را بر هر حکم و فرمان دیگر جارى فرما.

وَ اَذفلَّ بفسفلطانفهف کفلَّ سلطان.
و با سلطه و قدرتش، هر حکومت و سلطنتى را ذلیل و نابود ساز.

 

پى نوشت:

 برگرفته از دعاى عصر روز جمعه، در مفاتیح الجنان.