بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
دست دعا ... نظرات() 

اى قرآن ناطق و اى ناطق قرآن!
سلام بر تو آن هنگام که زلال جارى صدایت دلهاى تشنه ما را سیراب مى کند.
سلام بر تو آن هنگام که یاسهاى سپید آیات الهى بر لبانت شکوفا مى شود.

اى صاحب عصر و اى امام زمان!
سلام بر تو آنگاه که خورشید به استقبالت مى آید و درود بر تو آن زمان که ماه با همه ستارگانش جاى پایت را بوسه مى زنند.

اى منتظر قیام و قائم منتظر!
سلام بر تو هنگامى که [در انتظار سیصد و سیزده کبوتر مشتاق در میان رکن و مقام] مى ایستى.
سلام بر تو هنگامى که [بر مسند حکومت حقّ و عدالت] مى نشینى.


اى امام جمعه موعود!
سلام بر تو هنگامى که عطر نماز و قنوت به گرد گنبد آسمان مى پیچد.
سلام بر تو آنگاه که ذکر رکوع و سجودت در محراب زمین جوانه مى زند.
سلام بر تو هر زمان که از نسیم تکبیر و تهلیلت صحن قلبهاى عاشق لبریز از خدا مى شود.


اى چهاردهمین بدر آسمان خدا!
سلام بر تو آنگاه که پلک صبح با سر انگشت محبّتت گشوده مى شود و آن هنگام که مهربانترین ماه ها با تبسّم دلنشینت طلوع مى کند.

اى عزیز دل ما!
سلام بر تو آن زمان که یوسف ماه از حسن بى حد تو سر در چاه شب فرو مى برد و آن هنگام که نسیم دست خدا نقاب از چهره زیباى تو برمى دارد و آفتاب نگاهت بر اهل زمین سایه مى افکند.

سلام بر تو که سطر نخستین کتاب انتظارى و سرآغاز دفتر آرزوها.
درودهاى بى پایان همه قلبها و قلمها برتو باد